Ortadoğu Gazetesi

SON DAKİKA

Yollarda yürüyen tabutlar

OTOMOBİL / 2014-10-10 11:25:25

Yollarda yürüyen tabutlar

ARAÇ muayenelerinde ortaya çıkan kusurlar, trafikteki tehlikeyi gözler önüne serdi. 7'den 77'ye herkesin hayatını tehlikeye atan bir milyon 200 bin aracın karayollarında dolaştığı ortaya çıktı. Öm­rü­nü dol­du­ran 119 bin araç ise tra­fik­ten hur­da­ya alın­dı.

 

Tra­fik ka­za­la­rı­na se­bep olan 'ku­sur­lu' araç ra­kam­la­rıy­la il­gi­li şok edi­ci tab­lo araç mu­aye­ne­le­rin­de or­ta­ya çık­tı. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı 2014 Ku­rum­sal Ma­li Du­rum ve Bek­len­ti­ler Ra­po­ru­'na gö­re yı­lın ilk ya­rı­sın­da mu­aye­ne edi­len 5 mil­yo­na ya­kın araç­tan sa­de­ce 123 bi­ni ku­sur­suz çık­tı. Fren­le­ri tut­ma­yan, di­rek­si­yo­nu düz­gün ça­lış­ma­yan 'a­ğır ku­sur­lu­' araç sa­yı­sı ise 1.2 mil­yo­na ulaş­tı. Ha­fif ku­sur­lu araç­lar da 3.5 mil­yo­nu geç­ti. 97 bin ara­cın 'em­ni­yet­si­z' ol­du­ğu be­lir­len­di. Öm­rü­nü dol­du­ran 119 bin araç ise tra­fik­ten hur­da­ya alın­dı.

 

FREN TUTMUYOR, DİREKSİYON TUTUKLUK YAPIYOR

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı'nın al­tı ay­lık araç mu­aye­ne ra­po­run­da yer alan ve­ri­le­re gö­re, 4 mil­yon 949 bin 965 araç mu­aye­ne­den ge­çi­ril­di. Ha­fif ku­sur­lu araç sa­yı­sı 3 mil­yon 530 bin 363. Mu­aye­ne edi­len araç­lar­dan 1 mil­yon 199 bin 369'u araç can gü­ven­li­ği sağ­la­yan ekip­man­lar ça­lış­ma­dı­ğı için ağır ku­sur­lu ilan edil­di.

Yol­lar­da 'yü­rü­yen ta­but­la­rın' fre­ni tut­ma­dı­ğı, di­rek­si­yo­nu sağ­lık­lı ça­lış­ma­dı­ğı, el fre­ni çe­ki­li kal­ma­dı­ğı, far ve uya­rı lam­ba­la­rı yan­ma­dı­ğı için mu­aye­ne­den geç­me­di. An­cak ikin­ci bir mu­aye­ne­ye ka­dar tra­fik­te yol­cu­luk­la­rı de­vam et­ti. Di­rek­si­yo­nu tu­tuk­luk ya­pan, as­ga­ri dü­zey­de bi­le fren ya­pa­ma­dı­ğı için 'em­ni­yet­siz' ra­po­ru alan ara­ba sa­yı­sı da 97 bin 223 ol­du.

 

119 BİN ARAÇ HURDAYA AYRILDI

Ba­kan­lık, eko­no­mik ve tek­nik öm­rü­nü dol­dur­muş, 1990 ve da­ha dü­şük mo­del­de­ki kam­yon, çe­ki­ci, tan­ker, oto­büs, mi­ni­büs ve kam­yo­net cin­si ti­ca­ri araç­la­rı tra­fik­ten çı­kar­dı. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan 2013 so­nu iti­ba­rıy­la 118 bin 557 araç sa­tın alı­na­rak hur­da­ya ay­rıl­dı.

 

12 MİLYON ARACA İKİNCİ MUAYENE

Ra­po­ra gö­re, ha­zi­ran ayı so­nu iti­ba­rıy­la 81 il­de top­lam 197 sa­bit, 73 sey­yar is­tas­yon ve 3 adet mo­to­sik­let is­tas­yo­nun­da araç mu­aye­ne­le­ri ya­pıl­dı. İs­tas­yon­lar­da 30 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la 34 mil­yon 552 bin araç mu­aye­ne­ye ta­bi tu­tul­du. 12 mil­yon 395 bi­ne ya­kın ara­cın mu­aye­ne tek­ra­rıy­la bir­lik­te top­lam­da 46 mil­yon 946 bin 624 adet mu­aye­ne ya­pıl­dı.


 


Diğer OTOMOBİL Haberleri

Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

İtalyan otomobil devi Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı. SP1’de sadece sürücü koltuğu var. SP2’de ise yolcu koltuğu da bulunuyor. 100 km hıza 2.9 saniye...

Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini Aventador model otomobili satışa çıktı

Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini Aventador model otomobili satışa çıktı

AK Parti Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini Aventador model otomobili 385 bin euroya internette satışa çıkarıldı. Satışın, ’...

BMW'nin geleceğin otomobili ilk kez görüntülendi!

BMW'nin geleceğin otomobili ilk kez görüntülendi!

Alman otomotiv devi BMW "geleceğin otomobili" olarak lanse ettiği modelini görücüye çıkardı.     BMW iNEXT görsellerine bakıldığın...

BMW Çin’deki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

BMW Çin’deki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

BMW’nin Çin’deki 139 bin 452 aracını klimadaki bir parçada bulunan kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi.    Çin Devlet Pi...

Otomobil üretimi ağustos ayında yüzde 42 düştü

Otomobil üretimi ağustos ayında yüzde 42 düştü

Ağustos ayında otomobil üretimi yüzde 42 düşüşle 29 bin 289 adete geriledi. Aynı ay otomotiv sektöründeki toplam üretim ise yüzde 34 azalma kaydetti. ...

Dünyanın en pahalıları arasında ama...

Dünyanın en pahalıları arasında ama...

Sarıyer’de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı.  Y...

Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle

Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle

Alman otomobil üreticileri BMW, Audi ve Mercedes, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Alman alternatiflerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor   &n...

ABD’de üretim hattı açan Mercedes, Amazon’dan 20 bin adet sipariş aldı

ABD’de üretim hattı açan Mercedes, Amazon’dan 20 bin adet sipariş aldı

Mercedes-Benz’in çatı markası Daimler AG, ABD’deki Güney Carolina eyaletindeki fabrikasına hafif ticari aracı Mercedes-Benz Sprinter için yeni üretim hattı ...

Trafikteki taşıt sayısı 512 bin 814 arttı

Trafikteki taşıt sayısı 512 bin 814 arttı

Ocak-temmuz döneminde 633 bin 478 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 arttı...

O otomobil üreticileri Türkiye ile ticarette doları bırakıyor!

O otomobil üreticileri Türkiye ile ticarette doları bırakıyor!

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile yedek parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanmaya hazırlandığı belirtildi.     Rus otomobil &...