Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3323
%-0,22
EUR
6,0906
%0,42
Altın
209,3750
%0,38
SON DAKİKA

CAFER KARDAŞ

Serbest Köşe / 2014-11-16 09:36:35

 

VİCDANLARINDA KATLİ MÜMKÜN MÜ?

 

Bölgeyi PKK yönetiyor. Birkaç gün önce  "Özerklik" ilan ettiler ve belli yerlerde asker ve polis giremesin diye hendekler oluşturdular. Yollar onların denetiminde.

Geçenlerde devletin savcısına kimlik sormuşlar… Bazılarına göre şehit haberi gelmiyor açılım işe yaradı falan filan…  Fakat şehit haberini yapacak medya tamamiyle baskı altında ve Kobani bahane gösterilerek Türkiye'de olan olaylar ortada..!

Kırsal kesimde de durum farksız…

Şimdi yerleşim birimleri de bazı büyük il ve ilçe merkezleri dahil tümüyle pkk nın denetiminde…

Hükümet yetkilileri boşuna itiraf etmiyor "Kırsaldan sonra alan hakimiyeti kentlerde de örgütün elinde" diye…

Açılım..! Hemde demokratik olanından,  sözde anaların ağlamadığı..!

Ne diyelim devam edin..!  

Son 10 yılda (2003-2013) askerlik görevini yerine getirirken terörle mücadele kapsamında şehit olan yedek subay ve erbaş/er sayısının 641 olduğunu bile bile açılım yapmaya devam edin!

Türkiye'nin son halini görmenize rağmen sözde demokratik olan açılımınıza ara vermeyin…!

Bun­dan 10 yıl ön­ce bi­ri çı­kıp, gü­nün bi­rin­de Su­ri­ye­'de iç sa­vaş ya­şa­na­ca­ğı­nı ve Kürt­le­rin ba­ğım­sız­lık yö­nün­de adım ata­rak, PKK bay­ra­ğı­nı sı­nı­rı­mı­za di­ke­ce­ği­ni  söy­le­miş ol­say­dı, imralı canisi bebek katili aponun tartışmasının yapılacağını söylesek bile kim­se inan­maz­dı. 

Ama şim­di PKK-PYD o bay­ra­ğı dik­ti ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­ti!   Pe­ki Su­ri­ye­'de­ki iç ça­tış­ma­lar alev­len­di­ğin­de malum şahıs ne söy­le­miş­ti?

 

"Ku­zey Su­ri­ye­'de bir te­rör ör­gü­tü­nün kamp­laş­ma­sı­na ve bu­nun ül­ke­miz için bir teh­dit un­su­ru ol­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­yiz.. Ora­ya mü­da­ha­le bi­zim en ta­bii hak­kı­mız­dır. Bü­tün ted­bir­le­ri alı­yo­ruz. Si­lah­lı kuv­vet­le­ri­miz ve il­gi­li bi­rim­le­ri­miz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor." Hatırlayın!

Evet, ay­nen böy­le de­miş­ti!

…Yine malum şahıs "Kür­dis­ta­n" de­yin­ce aca­ba Bar­za­ni ne dü­şün­müş­tür orda o koltukta ?

İdda ediyorum, zil ta­kıp oy­na­ma­yı bi­le dü­şün­müş­tür!

İçin­den "ha­yal­di, ger­çek ol­du­" di­ye ge­çir­miş­tir! Ve inancı artmış bu iş bitti demiştir…!

O an­da gö­zü­nün önü­ne oda­sın­da ası­lı du­ran, ba­ba­sından kal­ma ha­ri­ta gel­miş­tir!

O ha­ri­ta­da Er­zu­ru­m'­un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ken­ti­mi­zin, Kür­dis­tan sı­nır­la­rı için­de gös­te­ril­di­ği­ni bi­len bi­ri ola­rak içi­ni sım­sı­cak bir se­vinç dal­ga­sı kap­la­mış­tır.

Hat­ta el­le­ri­ni ovuş­tur­muş­tur.

Peki şimdi olanlara bir bakmak lazım ülkede meydana gelen bu kadar karışıklık neyin neticesidir? 

Baksak ne olacak? Dediğinizi duyar gibiyim..!

Velhasılıkelam

Milletimizi 36 etnik parça olarak gören ve Türk milletinin birliğini PKK işbirliğiyle kirleten zihniyetin bizi anlamasını, acımıza ortak olmasını, yaramıza merhem bulmasını beklemek yanlıştır.

Acımadan katledilen Zeytinliklere gelecek olursak:

Unutmadan sormak istiyorum.

Yırca köyündeki 6 bin zeytin ağacı, sizin değil de başka bir partinin zamanında kesiliyor olsaydı...

 Bu ağaçlar kesilirken, topraklarını, evlerini, oradaki kuşun kurdun hakkını savunan köylüler acımasızca dövülseydi... 

Aynen bugün olduğu gibi, başörtülü kadınlar yerlerde sürüklenseydi...

 Kim bilir kaç tane "benim başörtülü bacımı yerlerde süründürdüler" hikayesi üretirdiniz değil mi ? 

Yoksa; 

Mil­le­ti­miz de üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pıp, bu sa­at­ten son­ra zey­tin tü­ket­me­me­li, bu oyu­na alet ol­ma­ma­lı­dır. Oyu­na gel­me ey Ev­ladı Os­man­lı mı derdiniz!.."

Ve meraktan soruyorum;  Sırf bu keyif uğruna milyonlarca ağaç acımasız bir şekilde kesilecek olsaydı... Ve milyarlık o ak saray , başka bir partinin zamanında, Ankara'nın çöl gibi boş binlerce arazisi dururken, bir ormanın ortasına dikilseydi tepkiniz ne olurdu çok merak ettim doğrusu...

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Diğer Makaleleri

- Selim Han YENİACUN / Tarih : 2018-07-09 09:53:25
- Muhammet KUTLU / Tarih : 2018-07-07 09:41:31
- Murat KAÇAK / Tarih : 2018-06-29 10:26:45
- Erkan AKÇAY / Tarih : 2018-06-23 09:26:32
- İdris İSPİRLİ / Tarih : 2018-05-16 09:49:50
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-09 09:30:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-04 09:13:14
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-01 09:01:58
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-04-25 09:33:20
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-04-10 09:22:48
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-29 09:03:17
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-22 08:20:20
- Dr. M. Hanefi BOSTAN / Tarih : 2018-03-20 08:57:37
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-03-14 08:16:50
- Ahmet ERDOĞAN / Tarih : 2018-03-06 07:45:23
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-02 07:55:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-13 07:47:18
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-09 08:10:33
- Cumhur Bulut / Tarih : 2018-02-09 08:08:35
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-06 08:11:42

Diğer Serbest Köşe Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »