Ortadoğu Gazetesi

Hasan Hüsnü Efendi...

İhsan Muslu / 2017-01-12 09:05:21

Resmiyye tekkeleri tarihinde önemli olan bir sima, İbrahim Maşuki Hazretleri'nin damadı Şeyh Hasan Hüsnü Efendi'dir.

Seyyid Hasan Hüsnü Hazretleri, bugün Çorum'un bir ilçesi olan Kargı'da dünyaya gelmiştir. 

Kargı'da Mihri Hatun Camii avlusunda medfun bulunan Şeyh Muhyiddin Hasan Horasani Efendi'den gelen ve Şeyhoğulları diye anılan soydandır. 

Hasan Horasani Hazretleri, Kargı'da, Sultan Dördüncü Murad Han'ın eşi Mihriban Hatun'un bina ettiği camiin içinde bir türbede medfun idi. 

Türbe, camiin 1980'li yıllardaki restorasyonundan sonra avluda kalmıştır. 

Hasan Hüsnü Efendi'nin babasının adı Hüseyin, 

onun babasının adı Ali'dir. 

Doğum yılı, İstanbul tekkeleri nüfus vukuatı defterinde 1237/1821-22 diye geçiyorsa da mezar taşında 1232/1816-17 yılında doğduğu yazılıdır.

Hasan Hüsnü Efendi Hazretleri, zahir ve batın ilimleri tahsil etmek amacıyla 19 yaşında iken İstanbul'a gelir, Beşiktaş'taki Yahya Efendi türbedarı Nakşibendiyye'den Şeyh Mehmed Nuri Şemseddin Efendi Hazretleri'ne intisab eder ve ondan hilafet alır. 1869 yılında Rumeli Hisarüstü'nde Birinci Mahmud Han Camii'ndae, sonra zaman içinde Nuruosmaniye ve Süleymaniye camilerinde Cuma vaizi olur.

Şeyh Hasan Hüsnü Efendi, İbrahim Maşuki Hazretleri'nin kızı Şerife Ümmülhayr Derviş Hatun ile evlenmiş, Ahmed Şemseddin, Mehmed Nuri, 

Ali Haydar, Mustafa Fahreddin adlı çocukları olmuştur. 

Ahmed Şemseddin ve Mehmed Nuri Efendiler, 

Ayşe Hatun Tekkesi'nde postnişinlik yapmışlardır.

Hasan Hüsnü Efendi'nin sahibi olmuş olabileceği iki kitab biliyoruz.

''Risale fi İlmi'l-Kıra'a. 

İçinde birkaç kişinin mülkiyet kayıtları olan bu kitabın başında, besmele-i şerifin solunda ''Hafız Hüsnü Hasan'' yazmaktadır. 

Kesin bir şey söylemek mümkün değilse de bu kişi, kendisinden bahsettiğimiz Hasan Hüsnü Efendi olabilir.

Şerhu Vikayetü'r-Rivaye min Mesaili'l-Hidaye. 

Yazarı Ubeydullah bin Mes'ud bin Tacü'ş-şeria 

es-Sani olan bu eserin varağında Şeyhoğlu Hasan Hüsnü'nün mülkiyet kaydı vardır.''

 

Hasan Hüsnü Efendi'nin vefatı:

Hasan Hüsnü Efendi veremden 1901 tarihinde vefat etti. 

Yahya Efendi Haziresi'nde olan kabrinin başındaki şahidede ve ayak ucundaki taşta şunlar yazılıdır:

''Hüve'l Hayyü'l Kayyum

Hazret-i Yahya Efendi türbedarı

Şemseddin Muhammed Nuri Efendi 

Efendi halifesi ve Sultan Süleyman Han

cami-i kebiri Cuma vaizi Kargı'lı

Hoca Hafız Hasan Hüsnü

Efendi Nakşibendi ibn Hüseyin

bin Ali ruhlariyçün el-Fatiha

sene 1318

fi 22 Şevval

yevm-i Salı''

Anadolu'da Kargı kasabasında

Mihriban Hatun Sultan'ın bina

ettiği cami-i şerif dahiline defin-i

hak-i rahmet-i Sübhani Şeyh Seyyid

Hasan Horasani evladından şeyh

oğulları denilen sülale-i şürefadandır.

Bin iki yüz otuz iki senesinde

Kargı'da kadem-i nihade-i bezm-i şühud

olub elli birde İstanbul'a gelerek

tahsil-i ulum ve ahz-i tarikat ile seksen

altıda cami-i selatin meşayih vaizini

zeyline dahil ve Süleymaniye cami-i şerifi

Cuma vaizi iken bin üç yüz on sekiz

senesi Şevvalinde Rahmet-i İlahi'ye

vasıl oldu.

Hüve'l Baki.

İstanbul Payelulerinden

Mektubi Meşihat-ı Ulya muavini

Şeyh Hasan Efendizade

es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Nuri Efendi

el-Ka-diri ruh-i şerifçün

el-Fatiha

sene 1325

ve fi 29 Eylül

sene 1327

fi 27 Ramazan

yevm-i Salı

 

Hüve'l Baki

eş-Şeyh Hoca Hafız Hasan

Hüsnü Efendi'nin mahdumu es-Seyyid

Mustafa Fahreddin Efendi'nin

rûh-i şerifiyçün el-Fatiha

sene 1291

Cemazeyilahir fi yevmi's-sülüs'

 

Hüve'l Baki

Şeyh Hasan Hüsnü Efendi

zade müdderisin-i kiramdan

Muhammed Nuri Efendi'nin mahdumu

es-Seyyid İbrahim Maşuki

Efendi'nin ruhiyçün el-Fatiha

sene 1298

fî salhi N

yevmi'l isneyn

La ilahe illallah

Merhum Mehmed Nuri

Bey Eşi

Fatma Zehra

1862-1916

Ve Kerimesi

Hatice Aliye Ada

1885-1950

Hanımların Ruhlarına Fatiha

Hüve'l Baki

Ya ilahi gelmişim divanına ruhm et bana

Meskenim kıl lütfunla cenneti Ya Rabbena

Çün ecel geldi erişti tarmar etti

... el-hükmü...bu imiş emr-i Hüda

Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendi'den

Merhum Kargı'lı Mehmed Ağa

ruhiyçün Fatiha

sene 1291

devamı toprak altında.

Hüve'l Baki

eş-Şeyh Hoca Hafız

Hasan Hüsnü Efendi'nin

aziz kardeşi merhum

ve mağfur Kargı'lı

es-Seyyid Mustafa Ağa'nın

ruh-i şerifiyçün

el-Fatiha

Hüve'l Baki

Kargı'lı İreceb oğlu

merhum Mustafa Ağa'nın

kerimesi Naile Mevhibe

Hanım'ın ruhiyçün

el-Fatiha

sene 1309

Hakk'ı erden, eri Mü'min'den iste

Budur sözüm sana şikeste beste
 


Diğer Makaleleri

- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32
- Hakim Nisaburi... / Tarih : 2018-05-30 09:13:11
- Şah-ı Nakşibend Hz.leri... / Tarih : 2018-05-29 10:12:02
- İstanbul'un üç büyük evliyası... / Tarih : 2018-05-27 10:02:39
- Orhan Çelebi'nin Ölümü... / Tarih : 2018-05-26 09:14:51
- Piri Baba... / Tarih : 2018-05-25 09:35:06
- Ebu'l-leys es-Semerkandi... / Tarih : 2018-05-20 09:43:00
- Üveysilik Yolu... / Tarih : 2018-05-04 09:12:31
- Nureddin Mahmud Zengi.... / Tarih : 2018-05-03 09:35:53
- Ebediyet Yolculuğu... / Tarih : 2018-05-02 09:18:57
- ''Halit Paşa...'' / Tarih : 2018-05-01 09:00:44

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »