Ortadoğu Gazetesi

İffet ve haya...

İhsan Muslu / 2009-02-23 10:04:00

İffet, nefsin meşru olmayan arzularına uymamaktır.

Ahlâkî faziletlerın başlıcalarından biri de iffettir. Şeref ve haysiyet, namus ve itibar, mutlaka iffet sahibi olmaya bağlı hasletlerdir. Meşru olmayan zevklerden kaçınmak, nefsinin şehevânî ve hayvanî arzularına uyma-mak bizim için ahlâkî bir vazifedir.

İffetlilik, karakterlerin en onur vericisi, niteliklerin en üstünlerindendir. İmanın yüceliğine, nefsin onurluluğuna saygınlık uyandıran izzeti nefse delâlet eder.

İffetliliğin anlamı, nefsi; arzularından, yemek, içmek ve cinsî münasebet gibi meşru isteklerinden yoksun bırakmak değildir. Bununla kastedilen, bu faaliyetlerde orta yolu tutmak ve dengeli hareket etmektir. Çünkü ifrat ve tefrit, her yerde insan için zararlıdır. İnsanın mutsuzluğuna ve huzursuzluğuna yol açar. Örneğin, midesel ve cinsel ihtiraslarda ifrat, büyük tehlikelere, ölümcül zararlara davetiye çıkarır. Bu konuda ifrata düşmeye oburluk ve azgınlık denir. Bu hususlarda tefrit de, ifrat gibi tehlikelidir. Hayatın zevklerinden ve meşru lezzetlerden yoksun kalmaya yol açar. Bedenin çökmesine, gücünü ve maneviyatini yitirmesine neden olur.

Kur'an-ı Kerim'de muhtaç oldukları halde iffetlilik göstererek dilenmeyenler, yüzsüzlük yapmayanlar övülür. İffetli kadınlarla evlenmek tavsiye edilir. "…mü'min kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlara da namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere mehirlerini vermeniz şartıyla size helaldir." (Maide, 5)

Mü'minun sûresinin 5. ve Mearic sûresinin 29. âyetlerinde mü'minlerin bir vasfı "ırzlarını muhafaza etmeleri" olarak ifade edilir. Ahzab sûresinin 35. ayetinde, mü'min erkek ve kadınlara 'ın mağfiret ve mükafatlarını kazandıran vasıflar arasında "ırzlarını korumaları" da sayılır. Nûr sûresi'nin 30. ve 31. âyetlerinde de Cenab-ı Hak, sırasıyla mü'min er-kek ve kadınlara hitap ederek, gözlerini haramdan sakınmalarını ve ırzlarını korumalarını emreder.

Ayrıca Allah'ü Teâlâ, iffet numunesi Hz. Yusuf'u örnek gösterir. O'nun iffetini korumak için verdiği mücadeleyi Yusuf sûresinin 23. ile 33. ayetleri arasında anlatır. Yine Hz. Şuayb'ın kızlarının iffetli davranışlarını ve Hz. Musa'nın iffetine düşkünlüğünü Kasas sûresinin 23. ile 26. âyetler arasında haber verir.

İffet, kişiyi her türlü rezillikten koruyan bir haslettir. İnsanı her türlü zarardan korur. "Siz, iffetli ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun."(Münavî, Feyzu'l- Kadir, 4/318.) ''Başkalarının hanımlarına iffetli davranın ki, sizin hanımlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar.'' (Hakim, Müstedrek, 4/154.)

''İffetli olunuz, yani fahiş fiillerden kendinizi çekiniz ki, sizin kadınlarınız da o kötü fiillerden kendilerini tutsunlar. '' diye izah edilmektedir.(Hadimi, Berika, 5/42.)

İffetli kalabilmek için...

1- Önce irademizi terbiye etmeliyiz.

2- Sonra şehevâni arzulara uygun olan fikirler, düşünceler üzerinde daima düşünüp onu tenkit etmeli.

3-İffet ve namusu korumak ve nefse hakim olabilmek için, daima ulvi ve yüksek düşüncelerle zihni meşgul etmek gerekir.

4- Erkek olsun, kız olsun çocuklara haya, iffet ve namus kavramları tanıtılıp, öğretilmelidir.

5- Halk arasında ''Haya perdesi yırtılmış'' deyimi kullanılır. Davranışlarımızı frenleyen iffet ve hayadır.

6- Çocuklara daha küçüklükten edep, haya, iffet bilinci verilmeli.

7- Her türlü nefsânî isteklere aşiri düşkünlük, insani bir bakıma hayvanlaştırır. Çünkü hayvanlar, bu aşırı istekleri kontrol edecek akıl ve din gibi otoritelerden yoksundur.

8-Anneler ve babalar harama, helâle dikkat etmeli.

9- İffet ve haya, imanın belirtisidir.

10-Çocuklar anne-babanın karnesidir. Karnemize bakarak geçerli not alıp almadığımızı anlayabiliriz. İffet ve haya perdesi yırtılmış insan, kabuğu soyulmuş ağaç ve meyve gibidir. Kabuğu soyulan ağaç kurur, meyve çürür.

İşte Hz. Peygamber'in bir duası: ''Allahım, Senden hidayet, takva, iffet, ve gönül zenginliği isterim." (İbn Mace)
 


Diğer Makaleleri

- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32
- Hakim Nisaburi... / Tarih : 2018-05-30 09:13:11
- Şah-ı Nakşibend Hz.leri... / Tarih : 2018-05-29 10:12:02
- İstanbul'un üç büyük evliyası... / Tarih : 2018-05-27 10:02:39
- Orhan Çelebi'nin Ölümü... / Tarih : 2018-05-26 09:14:51
- Piri Baba... / Tarih : 2018-05-25 09:35:06
- Ebu'l-leys es-Semerkandi... / Tarih : 2018-05-20 09:43:00
- Üveysilik Yolu... / Tarih : 2018-05-04 09:12:31
- Nureddin Mahmud Zengi.... / Tarih : 2018-05-03 09:35:53
- Ebediyet Yolculuğu... / Tarih : 2018-05-02 09:18:57
- ''Halit Paşa...'' / Tarih : 2018-05-01 09:00:44

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »