Ortadoğu Gazetesi

PEYGAMBERİMİZİN SOYU

M. Günay SIDDIKOĞLU / 2010-07-25 15:50:33

Nasıl ki her insanın mensup olduğu bir soy ve millet varsa Hz. Peygamberimizin de mensubu olduğu bir soy ve millet vardır. Fakat Peygamberimizi bir soya ve millete indirgemek uygun değildir; Çünkü O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, milletler üstü bir peygamberdir. Hz. Muhammed'in Hz. İbrahim'in soyundan geldiği bilinmektedir. Sevgili Peygamberimiz hadislerinde "Ben İsa'nın İncil'de geleceğimi müjdelediği ve atam İbrahim'in Allah'tan dua ederek soyumdan bir peygamber gönder dediği peygamberim" demiştir.
 

Tarihi kaynaklarda Türk olduğu belirtilen Hz. İbrahim'e Yahudiler ve Hıristiyanlar ısrarla sahip çıkarak kendi milli peygamberleri olarak gösterme gayreti içerisindedirler. Oysa bu iddialar hem dini hem de tarihi açıdan yanlış ve sakat iddialardır. İbni Abbas (R. A.) dan yapılan sahih rivayete göre: Necrân Hıristiyanlarından bir topluluk ile Yahudi din adamlarından bir kurul, Resûlüllah (A.S.) Efendimize gelerek bir açık oturum düzenlemesini arzu ettiler. İbrahim Peygamber hakkında tartışmak istiyorlardı. Yahudiler, İbrahim Peygamberin Yahudi olduğunu, Hıristiyanlar da onun Hıristiyan olduğunu iddia etmeye başladılar.

Âl-i İmran Suresi 65-66-67. Âyetler, onların bu konudaki tartışmalarının gerçek bir dayanağı bulunmadığını, bilgilerinin de çok yetersiz olduğunu açıklar anlamda idi. Adı geçen ayetlerde şöyle buyruluyor:"Ey Kitap Ehli! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. (Bunu da) akletmiyor musunuz? İşte siz böylesiniz; haydi bilginiz olan şey hakkında tartışıp durunuz, ama bilmediğiniz şey hakkında niye tartışırsınız?! Allah bilir, siz bilmezsiniz. "İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; ama Hakk'a yönelmiş tertemiz katıksız bir Müslimdi, Allah'a ortak koşanlardan değildi." (Al-i İmran/65-66-67) Sevgili Peygamberimiz her fırsatta Hz. İbrahim aleyhisselam ile övünmüş ve ona "ATAM" demiştir.

Araplar İki Kola Ayrılır

1-Arab-ı Âribe- Asıl Araplar

2-Arab-ı Müsta'ribe- Sonradan Araplaşanlar

Araplar tarihi bakımdan iki büyük kola ayrılırlar; Birincisi, eski devirlerde yaşamış, ancak daha sonra yok olmuş Araplardır. Âd, Semud, Medyan ve Amâlika gibi. Bunlara "Arab-ı bâide"denir. İkinci grup ise soyları devam eden Araplardır. Bunlara "Arab-ı bâkiye" denir ve iki kola ayrılır:

1-Arab-ı âribe: Asıl Araplar bunlardır. Kahtânîler adı verilen bu grubun esas vatanı Yemen'dir. Bunlara Güney Arapları da denir. Cürhüm ve Ya'rub olmak üzere önce ikiye ayrılırlar. Ya'rub'dan olan Kehlan ve Himyer'den pek çok kabile türemiştir. Meşhur Kudâa kabilesi Himyer'in, Ezd ise Kehlan'ın koludur. Belli başlı Kahtâni kabileler şunlardır: Kudâa, Ezd, Mezhic, Hemdân, Kinde, Kelb, Uzre, Ans, Murâd, Huzâa, Cüzâm, Âlü Cefne (Gassânîler), Lahm, Tay, Eş'ar, Evs, Hazrec. Kahtanîlere mensup kabilelerin bir kısmı Me'rib Barajı'nın yıkılması başta olmak üzere değişik sebeplerle ve değişik zamanlarda anavatanlarını terk ederek Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir.(Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, sayfa:33,34, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, Ankara 2004, Türk Diyanet Vakfı Yayını)

2-Arab-ı Müsta'ribe (veya Mütearribe): Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir. Bunlara Hz. İsmail'in neslinden oldukları için İsmâîlîler; Hz.İsmail'in torunlarından Adnan'ın neslinden türedikleri için Adnânîler de denir.(İ. Sarıçam, a.g.e. sayfa:34) Kureyş kabilesi bu boydandır. Adnan Hz. Peygamberimizin yirmi birinci göbekten atasıdır.

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim'in büyük oğlu Hz. İsmâil'in neslindendir. Soyu Adnân'a kadar kesintisiz bellidir. (Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Adnân'a kadar kesintisiz bilinen nesebi sırasıyla şöyledir: Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdümenâf, Kusayy, Kilâb, Mürre, Kâab, Lüey, Galib, Fihr (Kureyş), Mâlik, en-Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Meadd, Adnân, (el-Buhârî, 4/238; İbn Hişâm, 1/1-2) Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

"Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum 'Hâşimoğulları' âilesinden neş'et ettim", buyurmuştur.((El-Buhârî, 4/166; Tecrid Tercemesi, 9/316 (Hadis No: 1454) ve 10/44)

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.

"Allah, Hz İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğullarını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir." (Müslim, 4/1782 ( Hadis No: 2276); Tirmizi, 5/583 (Hadis No: 3605); Tecrid Tercemesi 10/44)

Hz. Muhammedin Soyu Ne Yahudi Ne Hıristiyan Ne De Araptır

Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre İbrahim aleyhisselam kesinlikle Yahudi ve Hıristiyan değildir. Arap'ta değildir. Her ne kadar Araplar, Hz. İsmail'in soyundan geldiklerini iddia etseler de bu iddiaları hem asılsız hem de delilsizdir. Çünkü birçok kaynakta Hz. İsmail'in Hicaz bölgesine yerleştikten sonra Cürmihilerden Arapça'yı öğrendiği nakledilmektedir.
 
 
Bu bakımdan Hz. İsmail ve evlatlarına Arab-ı Müsta'ribe (Sonadan Araplaşanlar) denmiştir. (bak. Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi ve Şerhi, 6. C. s:16, diyanet yayını) Arapça'yı Araplardan ve sonra öğrenen Hz. İsmail nasıl Arapların atası olabilir? Aynı zamanda Hz.İsmail, Arapça'yı bilmediğine göre başka bir dille konuşuyordu. Yahudi ve Hıristiyan olmayan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in o zaman Türkçe konuşması ve Hz. İbrahim'le İsmail aleyhisselam'ın Türk oldukları akla geliyor. Bu konuda çok ciddi bilgiler mevcuttur.
 
 
Biz bu yüzden "Kimin milletindensin?" sorusuna "İbrahim aleyhisselamın milletindenim" diye cevap veririz. Ayrıca İsmail aleyhisselamın İbrani'ce konuştuğu iddiaları Kur'an-ı Kerim'in "İbrahim ne Hıristiyan ne de Yahudi idi…" (Al-i imran/67) ifadesi ile çelişir. İslâmi kaynaklara giren İbrani'ce konuşma iddiaları İsrailiyat tesiri ile oluşmuş asılsız iddialardır.

Türk Asıllı Arap

O zaman diyebilirsiniz ki İbrahim peygamber Türk ise O'nun soyundan gelen Hz. Muhammed'de Türk'tür. Böyle bir iddiada bulunmak bilime uygun değildir; Çünkü bir millete mensup olmak da bir noktada kader işidir. Fert bir millet içerisinde hayata gelir ve o milletin terbiyesini alarak yetişir ve o kültürel zümreye dâhil olur.
 
"Hz. Muhammed ve onun cedleri etnik açıdan Arap olmasalar da Arap toplumu içerisinde dünya gelmiş ve Arap terbiyesini alarak yetişmiş ve o kültürel zümreye dâhil olmuşlar, yani Araplaşmışlardır. Bu bakımdan Hz. Muhammed Türk soyundan gelse de O'na "Türk asıllı Arap" demek daha uygundur. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz, herhangi bir ırkın ve milletin peygamberi değil bütün insanların ve cinlerin peygamberidir.
 


Diğer Makaleleri

- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31
- Türk Adının Manası ve Türk Soyu / Tarih : 2018-02-18 08:31:10
- BİZİM DİNİMİZ MUHABBET DİNİDİR / Tarih : 2018-02-12 07:57:11
- TOKALAŞMA VE MUSAFAHA YAPMANIN ÖNEMİ / Tarih : 2018-02-06 08:09:45
- KIZILELMA NEDİR NERESİDİR? / Tarih : 2018-01-31 07:44:11
- SELAM'IN TANIMI VE ÖNEMİ / Tarih : 2018-01-27 08:44:38
- SÜNNETSİZ ÜMMET OLMAZ / Tarih : 2017-11-28 08:27:09
- İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAK / Tarih : 2017-11-08 07:45:13
- GELİNİZ BİRAZ İMAN EDELİM / Tarih : 2017-10-15 09:42:16

Diğer M. Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »